Logo OZOverbindzorg
OZOverbindzorg

Voor wie is OZOverbindzorg?

De deelnemer, jong of oud, staat centraal in de samenwerking in jouw netwerk.
Voor wie is OZOverbindzorg?

Voor jou

Jij wil jouw netwerk samenbrengen met behulp van OZOverbindzorg.

Voor professionals

Communiceer met iedereen die betrokken is in het netwerk van een deelnemer

Voor jou

De zorg voor jou staat voorop. Iedere mens is uniek. Voor ondersteuning of zorg moet je soms een beroep doen op een ander. Waarbij jij aan kunt geven wat jouw wensen en behoeften zijn. Zo blijf jij de baas over jouw leven. Communicatieplatform OZOverbindzorg is een handig middel om overzicht te krijgen over iedereen die op dat moment in jouw leven belangrijk zijn.

Voor jong en ouder

Vanaf het moment dat een baby geboren is vormt zich een netwerk rondom het kind. Denk maar aan de ouders, de kraamzorg en het consultatiebureau. Dit netwerk verandert wanneer er een andere levensfase of vraag aandient. Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor extra zorg of ondersteuning nodig is. Het persoonlijk netwerk breidt zich uit met verschillende hulpverleners en (zorg)professionals. Samenwerking en communicatie kan dan een grote uitdaging zijn.

Door alle partijen met elkaar te verbinden, kun je weer in jouw kracht staan. De samenwerking zal verbeteren en jij hebt daar zelf een belangrijke rol in.

Mantelzorgers, familie, vrienden, buren

OZOverbindzorg is er ook voor de ander. Voor diegene die vanuit liefde voor de naaste mens bijdraagt aan zorg. Dit zijn mensen die eerst alleen vrienden, familie of buren waren en nu als mantelzorgers ook zorgen. Ze voeren gesprekken met hulpverleners of (zorg)professionals en moeten keuzes maken in de zorg. Via communicatieplatform OZOverbindzorg zijn de lijntjes met andere betrokkenen kort, kun je makkelijk overleggen en je zorgen delen.

Waarom OZOverbindzorg voor jou?

  • Jij of jouw vertegenwoordiger bepaalt hoe jouw netwerk eruit ziet
  • Jij of jouw vertegenwoordiger geeft aan wie er met elkaar mogen communiceren en waarover
  • Digitaal en veilig berichten uitwisselen (AVG-proof)
  • Maak gebruik van de mogelijkheden, zoals het versturen van berichten, documenten of thuismetingen of het maken van afspraken, videobellen en een digitaal dagboek
  • Communiceren wanneer het jou uitkomt
Volg een webinar

Voor de professional

In jouw werk draag je bij aan de zorg of ondersteun je anderen. Er kan veel tijd verloren gaan aan administratie en communicatie. Het is vaak onduidelijk wie er allemaal betrokken zijn in een situatie, wie welke ondersteuning geeft en hoe je elkaar kunt bereiken.

Waarom OZOverbindzorg?

Als professional heb je te maken met verschillende ICT-systemen. Vaak heeft iedere organisatie een eigen communicatiesysteem en wordt gevraagd of je als professional hierbij aan wil sluiten. Het is niet haalbaar om deel te nemen aan al deze systemen. Bij OZOverbindzorg bepaalt diegene die ondersteuning nodig heeft wie er allemaal toegang krijgen tot zijn/haar netwerk. De communicatie en samenwerking verlopene efficiënter.

  • Communiceren wanneer het jou uitkomt
  • Je hebt overzicht over alle deelnemers in een netwerk
  • Digitaal en veilig berichten uitwisselen (AVG-proof)
  • Je hebt keuze uit verschillende functies die jou werk makkelijker maken, zoals de module diabetesbeleid, nabestelling apotheek, vragenlijsten, crisiskaart/plan of thuismetingen
  • En je ziet alleen w berichten die voor jou relevant zijn
Volg een webinar

Jeugd/onderwijs

Ben jij beroepsmatig betrokken bij de zorg, het welzijn en onderwijs van kinderen? Veel kinderen en jongeren kampen met (meervoudige) problematiek waar je als professional mee te maken kunt krijgt. Vaak zijn er meerdere mensen betrokken, maar is het niet altijd duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Sterker nog, soms is het niet eens duidelijk wie er allemaal bij een gezin betrokken zijn. Om overzicht te krijgen én te houden kan OZOverbindzorg worden ingezet. Met OZOverbindzorg is het mogelijk om alle betrokkenen in het netwerk van kinderen/jongeren en hun familie in beeld te brengen. Onderling kan er in het netwerk met elkaar gecommuniceerd worden. De lijnen zijn kort en er kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden.

Wil je als professional gebruik maken van ons communicatieplatform?

Gemeente

Of een inwoner nu zelf zorg nodig heeft of juist zorg aan een ander verleent, goede zorg staat voorop. Als inwoner van een gemeente kan het zijn dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg. Inwoners die extra aandacht nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn kunnen samen met alle betrokkenen toegevoegd worden aan hun netwerk in OZOverbindzorg. De cliënt, mantelzorger, (zorg)professionals en de gemeente kunnen deelnemen aan het online communicatieplatform. Communicatieplatform OZOverbindzorg brengt het netwerk van de betreffende inwoner in beeld en maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren. Op deze manier is het hele netwerk op de hoogte van de actuele situatie, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd mocht dit nodig zijn.

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering van kracht, waardoor de gemeente de regie voert over het inburgeringstraject. Een traject start meestal in het asielzoekerscentrum (AZC) en wordt daarna overgedragen naar de gemeente. Daarbij zijn veel verschillende partijen betrokken. In samenwerking met verschillende gemeentes is in OZOverbindzorg de module inburgering gemaakt. Op deze manier kunnen de inburgeraars en betrokkenen vanaf het eerste moment met elkaar communiceren.

Ondersteuningsplan in OZOverbindzorg

Door te werken met het ondersteuningsplan in OZOverbindzorg is het plan echt van de inwoner. In OZOverbindzorg heeft de inwoner de regie. Het plan ondersteunt het eerste gesprek naar aanleiding van een zorgmelding of ondersteuningsvraag. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de intrinsieke motivatie van de inwoner. Daardoor ontstaat een overzicht van wat er voor de inwoner/cliënt belangrijk is. Hierdoor weet je echt waar de inwoner waarde aan hecht en wat de ondersteuningsvraag is.

Neem contact op

Ondersteuningsplan in Helmond

In de gemeente Helmond wordt het ondersteuningsplan voor alle inwoners in het sociaal domein ingezet. In de Helmondse aanpak zijn elementen van vraaggericht, integraal, systemisch, resultaatgericht en oplossingsgericht werken verwerkt.