Privacy- en cookieverklaring

Organisatiegegevens

OZOverbindzorg
Wispelweg 2b
8105 AB Luttenberg
088-6030800
info@ozoverbindzorg.nl
www.ozoverbindzorg.nl

KvK: 72990066
Fiscaalnummer/RSIN: 859311235

Functionaris gegevensbescherming

Naam                                    :             Frank van Keulen

E-mailadres                         :             f.vankeulen@kader.nl

Telefoonnummer                :             06-51717506

Privacy officer

Naam                                    :             Leendert de Gelder

E-mailadres                         :             leendert@ozoverbindzorg.nl

Telefoonnummer               :              06-54605364

Inleiding
OZOverbindzorg heeft tot doel om de complexe zorgvraag voor kwetsbaren, waaronder ouderen, jongeren en gehandicapten, optimaal te organiseren en te ondersteunen.

OZOverbindzorg geeft hier invulling aan door het bieden van een online systeem waarop overleg kan plaatsvinden tussen de cliënt, mantelzorger(s) en zorg/hulpverleners over de dagelijkse zorg en het welzijn rond de kwetsbare cliënt.

Voor deelname aan het systeem is het verwerken van persoonsgegevens, in het geval van deelnemende cliënten ook bijzondere persoonsgegevens, van gebruikers noodzakelijk. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk toegestaan is.

Wet- en regelgeving
Via het platform verwerkt OZOverbindzorg persoonsgegevens in de zin van de AVG zowel van de cliënt als van deelnemers aan het persoonlijke zorgnetwerk van de cliënt. Gezien de zorgdoelstelling van het platform verwerkt OZOverbindzorg ook gezondheidsgegevens in de zin van de AVG. Daarmee vallen de activiteiten van OZOverbindzorg onder het regime van de AVG. OZOverbindzorg volgt de wet- en regelgeving rondom de AVG. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor OZOverbindzorg is dit vertaald in dit privacybeleid. Wij leven dit beleid na.

OZOverbindzorg gaat veilig om met de gegevens, heeft een strikt informatiebeveiligingsbeleid en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

OZOverbindzorg respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met deze Privacyverklaring maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verwerken, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, foto, netwerk, toestemmingsverklaring.
 • Verwerken
  Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

 1. Cliënten
 2. Personen, zoals mantelzorgers en familie of andere niet zorg gerelateerde betrokkenen
 3. Zorgprofessionals

Wat verwacht OZOverbindzorg van de deelnemers aan het systeem?

Wanneer gebruikers gegevens van elkaar verwerken/verzamelen/doorgeven in OZOverbindzorg, dan verwachten wij dat zij elkaar hierover informeren. Wij verwachten van zorgprofessionals dat zij hun eigen organisatie hierover informeren door te verwijzen naar de Privacyverklaring van OZOverbindzorg. Hierin is duidelijk aangegeven hoe OZOverbindzorg met persoonsgegevens omgaat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee categorieën persoonsgegevens: Ten eerste de persoonsgegevens waarvoor OZOverbindzorg verantwoordelijk is en ten tweede de persoonsgegevens waarvoor een gebruiker verantwoordelijk is.

OZOverbindzorg is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door haar verzameld worden om voor een gebruiker een account aan te maken. Ten aanzien van die persoonsgegevens is OZOverbindzorg op grond van de AVG aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreffen de persoonsgegevens zoals die genoemd worden in artikel 6 lid 2 en lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden van OZOverbindzorg: zie https://www.ozoverbindzorg.nl/wp-content/uploads/Gebruikersvoorwaarden-OZOverbindzorg-V3.0-september-2019.pdf. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, en e-mailadres, foto, netwerk, toestemmingsverklaring, wilsverklaring, zorgcategorie, functie en organisatie.

Een gebruiker is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de gebruiker in OZOverbindzorg opneemt of laat opnemen. Onder een gebruiker wordt verstaan hetgeen is gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden van OZOverbindzorg. Ten aanzien van die persoonsgegevens is OZOverbindzorg op grond van de AVG aan te merken als verwerker.

 

 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

 1. Cliënten. De gegevens van cliënten worden door de verantwoordelijke gebruiker (hulp-/zorgverlener)
 2. Personen, zoals mantelzorgers en familie of andere niet zorg gerelateerde betrokkenen. De gegevens van personen worden met toestemming van de personen in het systeem ingevoerd.
 3. De gegevens van zorgprofessionals worden met toestemming van de zorgprofessionals in het systeem ingevoerd door andere zorgprofessionals of contractanten van OZOverbindzorg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke in OZOverbindzorg, met welk doel en op basis van welke grondslag?

 

Betrokkene Persoonsgegevens Doel Grondslag
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliënt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersnaam, wachtwoord, BSN, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mail, foto, netwerk, toestemmingsverklaring, wilsverklaring

·          Beveiliging van het account

·          Vastleggen basisgegevens van cliënt voor het coördineren en afstemmen van diens benodigde zorg binnen het persoonlijk zorgnetwerk

·          Notificaties over beschikbare nieuwe informatie of herinneringen

·          Maken van afspraken voor MDO

·          Zorgleefplan bijhouden

·          Gezondheidsgegevens inzien

·          Gegevens delen

·          Vaststellen identiteit

·          Versturen van vragenlijsten wetenschappelijk onderzoek

·          Versturen nieuwsberichten/nieuwsbrieven vanuit het systeem over onderhoud/verbeteringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke relaties van de cliënt (bijvoorbeeld mantelzorger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersnaam, wachtwoord, NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mail, foto

·          Beveiliging account en registratie contactgegevens van personen die deelnemen aan het netwerk van een cliënt en deze betrekken bij de communicatie over de zorg en het welzijn van cliënt

·          Notificaties over beschikbare nieuwe informatie of herinneringen

·          Maken van afspraak voor MDO

·          Zorgleefplan bijhouden

·          Gezondheidsgegevens inzien

·          Gegevens delen

·          Vaststellen identiteit

·          Versturen van vragenlijsten wetenschappelijk onderzoek

·          Versturen nieuwsberichten/nieuwsbrieven vanuit het systeem over onderhoud/verbeteringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgprofessional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersnaam, wachtwoord, NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mail, foto, functie, organisatie

·          Beveiliging account en registratie contactgegevens van personen die deelnemen aan het netwerk van een cliënt en deze betrekken bij de communicatie over de zorg en het welzijn van cliënt

·          Notificaties over beschikbare nieuwe informatie of herinneringen

·          Maken van afspraak voor MDO

·          Zorgleefplan bijhouden

·          Gezondheidsgegevens inzien

·          Gegevens delen

·          Vaststellen identiteit

·          Versturen van vragenlijsten wetenschappelijk onderzoek

·          Versturen nieuwsberichten/nieuwsbrieven vanuit het systeem over onderhoud/verbeteringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming

 

 

 

 

 

Alle gebruikers

 

 

 

URL, IP-adres, browsertype en –taal, de datum en tijd van het bezoek aan OZOverbindzorg

 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de gebruiker informatie over OZOverbindzorg aan te bieden, technische ondersteuning te kunnen aanbieden, te onderhouden, te beveiligen, te optimaliseren en voor het samenstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken

 

 

 

 

 

 

Toestemming

 

 

Intrekken toestemming
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij als verwerker in OZOverbindzorg?

Betrokkene Persoonsgegevens
 

 

Cliënt

 

Gegevens over gezondheid en overige persoonsgegevens die door gebruikers in OZOverbindzorg worden opgenomen

 

 

 

Persoonlijke relaties van de cliënt (bijvoorbeeld mantelzorger)

 

 

Persoonsgegevens die door gebruikers in OZOverbindzorg worden opgenomen

 

 

 

Zorgprofessional

 

 

Persoonsgegevens die door gebruikers in OZOverbindzorg worden opgenomen

 

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan deze nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld. We hanteren hierbij een bewaartermijn van 5 jaar nadat cliënt is gestopt met het gebruik van OZOverbindzorg of is overleden, tenzij anders door u of een bevoegde autoriteit wordt verzocht of wettelijk wordt aangegeven. Primaire registratie van medische zorggegevens worden volgens de wettelijke voorschriften door de zorgverleners verwerkt en bewaard in hun eigen systemen.

Verwerkt OZOverbindzorg ook bijzondere persoonsgegevens en BSN?
Bijzondere persoonsgegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. We verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk wordt geacht door de deelnemers in uw netwerk voor uw zorgverlening. Uw BSN wordt door OZOverbindzorg binnen uw netwerk uitsluitend gebruikt voor de koppeling met medische systemen

van zorgprofessionals of systemen van overheden. Uw BSN nummer wordt alleen door bevoegde personen aan het systeem toegevoegd.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen OZOverbindzorg hebben alleen personen en zorgprofessionals binnen uw netwerk toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun rol in de zorgverlening nodig hebben. Alle zorgprofessionals, contractanten van OZOverbindzorg en toeleveranciers hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heeft u?

Recht op informatie
Met deze Privacyverklaring informeren we u over wat we doen met uw gegevens. In een aantal gevallen moeten we u meer informatie geven. In een dergelijk geval informeren we u apart door middel van een brief, telefonisch, of per e-mail afhankelijk van de aard en urgentie van de informatie. Onderstaande rechten kunt u tegenover ons uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij verwerken in OZOverbindzorg als verwerkingsverantwoordelijke. Dit kunt u doen door verzoeken op basis van deze rechten aan ons te richten.

U kunt bij ons echter ook terecht voor het uitoefenen van uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens die wij verwerken in OZOverbindzorg als verwerker. Wij zijn met de verantwoordelijke gebruikers overeengekomen dat wij dergelijke verzoeken namens hen in behandeling nemen.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens

onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u deze gegevens zelf wijzigen of aanvullen. Kunt u dit niet zelf, dan kunt u uw verantwoordelijke hulp-/zorgverlener vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevensverwijdering
U kunt ons te allen tijde vragen om gegevens die van u zijn vastgelegd te verwijderen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of delen daarvan. U moet ons daarvoor schriftelijk aangeven welke gegevens het betreft en/of welke verwerking door u niet meer wordt toegestaan. De verwijdering van gegevens heeft mogelijk gevolgen voor de zorgverlening die u ontvangt. In dat geval zullen uw zorgverlener(s) en/of de coördinator u hierover informeren.

Ook moet uw belang gaan boven het belang van OZOverbindzorg om de gegevens te kunnen verwerken. Bij verwijdering wordt uw account met alle gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.

Bij verwijderingsverzoeken hanteren we een bedenktijd van 2 weken. Na verloop van die 2 weken vragen we u om herbevestiging van dit verzoek. Bij herbevestiging zullen we de bewuste persoonsgegevens binnen 5 werkdagen na de herbevestiging definitief verwijderen.

Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. U moet ons daarvoor schriftelijk aangeven welke gegevens en/of welke verwerking u wilt beperken. Een beperking heeft mogelijk gevolgen voor de zorgverlening die u ontvangt. In dat geval zullen uw zorgverlener(s) en/of de coördinator u hierover informeren.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die met uw toestemming zijn verwerkt in een

gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. U moet hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan alleen als dat technisch met die andere partij mogelijk is.

Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kunt u terecht met een vraag, verzoek of klacht?
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij:

 1. OZOverbindzorg: 06-11769520 of info@ozoverbindzorg.nl
 2. Privacy officer OZOverbindzorg: Leendert de Gelder, 06-54605364 of leendert@ozoverbindzorg.nl
 3. Functionaris gegevensbescherming van OZOverbindzorg: Frank van Keulen, 06-51717506 of f.vankeulen@kader.nl

Kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen?
Ja, onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van onze Privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op www.ozoverbindzorg.nl.