helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

OZOverbindzorg en St Jansdal slaan handen ineen

Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg slaan handen ineen voor welzijn ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een goede samenhangende organisatie van zorg en welzijn nodig.

Daarom hebben Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Beide partijen willen hiermee bijdragen aan het welzijn van thuiswonende (oudere) cliënten door de communicatie tussen hulpverleners, die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning, te verbeteren.

Vanuit het netwerk GezondVeluwe en huisartsencoöperatie Medicamus zijn in de regio Noordwest-Veluwe lokale, multidisciplinaire ouderenteams gevormd rondom de (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Deze teams bestaan primair uit: de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur. Dit team kan zo nodig – met toestemming van de cliënt – uitgebreid worden met andere professionals, waaronder diverse hulpverleners vanuit het ziekenhuis.

Teamwork rondom cliënt
De intentie van de samenwerking is het verder stimuleren van het gebruik van OZOverbindzorg. Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg willen er samen voor zorgen dat het systeem beschikbaar is, dat betrokkenen worden opgeleid, van de juiste kennis worden voorzien en dat de gebruiksregels worden nageleefd.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn