info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Carinova en OZOverbindzorg ondertekenen intentieverklaring

Op dinsdag 7 maart jongstleden hebben Cindy Hobert, directeur projecten OZOverbindzorg en Trudy Spijkerman, Manager Carinova Mantelzorgondersteuning (afdeling CMO) de intentieverklaring tot samenwerking getekend. Beide partijen geven met het ondertekenen van deze intentieverklaring aan oog te hebben voor het welzijn van mantelzorgers en desgewenst samenwerking te organiseren ten dienste van mantelzorgers. Door deze samenwerking wordt het te bereiken aantal mantelzorgers verhoogd.

Het aantal mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie neemt toe. Het streven is deze kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen door hen ondersteuning te geven bij de organisatie van zorg en welzijn. De inzet van mantelzorgers is hierbij van cruciale waarde.

OZOverbindzorg is een online samenwerkingsplatform dat zich richt op afstemming en communicatie rond zorg en begeleiding van kwetsbaren in de thuissituatie. Elke mantelzorger in OZOverbindzorg communiceert, naast de zorgvrager, vaak als ‘vertaler’ van de behoeften van de zorgvrager. Mantelzorgers kunnen voor respijtzorg en emotionele steun terecht bij Carinova. OZOverbindzorg kan als handvat dienen om emotionele steun voor mantelzorgers te verwezenlijken via Carinova en de zorgvrijwilliger een plek geven in het online samenwerkingsplatform, op verzoek van de zorgvrager.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn